Toetsen

Toetsen

Tijdens de toetsweken in januari en juni worden naast de methodegebonden toetsen ook methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dat zijn onder meer Cito-toetsen die ook in het regulier basisonderwijs worden gebruikt. De sociaal-emotionele vorderingen worden in beeld gebracht met behulp van het meetinstrument Zien!

Een Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Onze CvB bestaat uit de directeur/teamleider, de intern begeleiders, een gedragsdeskundige, de schoolarts en een schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen ze bij elkaar. Ze stellen voor elke leerling het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast. Ook volgt de CvB of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvB bij hulpvragen van leerlingen. En indien van toepassing heeft het CvB contact met ouders of hulpverleners. De leerplichtambtenaar neemt af en toe ook deel aan de CvB.