Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We kijken en luisteren goed naar hen zodat we elkaar goed begrijpen. We voeren kindgesprekken over hoe de leerling leert en laten hen meedenken over hun eigen leerproces.

Leerlingenraad

Het Hofpark heeft een leerlingenraad, die adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, buitenspelen, het nieuwe rapport en feesten en vieringen. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit alle groepen (één afgevaardigde per klas). Zij geven tips en benoemen tops voor de school.

Samen met ouders

Wij zien ouders als ervaringsdeskundige: een belangrijke gesprekspartner en informatiebron voor ons als school. Onze leraren onderhouden veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via de Parro-app. Een handige én leuke manier om ouders te informeren over wat er in de klas en op school gebeurt.
  • Via ouderavonden. Over het onderwijs, het rooster en wat we doen in de klas.
  • Via oudergesprekken. Je spreekt met leraren en andere begeleiders over hoe het met je kind gaat.
  • Via huisbezoeken. Als dit gewenst is, komen we bij jullie thuis. Je kind kan dan zijn of haar eigen leefomgeving laten zien.
  • Via telefoon. Heb je vragen of hulp nodig? Dan kun je altijd bellen.
  • Via video-bellen of Teams als een fysieke afspraak op school niet haalbaar is.
  • Via de locatienieuwsbrieven van Het Hofpark die rondom elke schoolvakantie verschijnen.

Oudercommissie

Op Het Hofpark is een oudercommissie actief. De oudercommissie overlegt regelmatig met de teamleider over allerlei zaken die ouders belangrijk vinden. En helpt bij feesten en activiteiten op school.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.

Medezeggenschap