Begeleiding en beoordeling

Voor elke nieuwe leerling maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat we jaarlijks (met leerlingen en) ouders en verzorgers bespreken. Hierin staat wat een leerling kan en wat hij of zij de komende vier jaar kan leren. Daarnaast maken leraren groepsplannen voor hun lessen. De ondersteuners maken de (groeps)plannen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat heeft je kind nodig?

In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De leraar stelt doelen op voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Samen vormen deze doelen een groepsplan. Daarin staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen. De leraar beschrijft ook met welke middelen en methoden wordt gewerkt.

Waar groeit je kind naartoe?

Welke vervolgopleiding is straks mogelijk? Is daarbij nog specifieke begeleiding nodig? Past een meer praktisch vervolg of vooral ook theorie? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel bieden we een ander leeraanbod.

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van je kind bij in een digitaal systeem. Zo zien we hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierin staan de behaalde toetsscores, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.

Toetsen

Tijdens de toetsweken in januari en juni worden naast de methodegebonden toetsen ook methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Dat zijn onder meer Cito-toetsen die ook in het regulier basisonderwijs worden gebruikt. De sociaal-emotionele vorderingen worden in beeld gebracht met behulp van het meetinstrument Zien!