Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingen volgen leerroute 5 (praktijkonderwijs/arbeidsmarktgericht), 6 (vmbo) of 7 (havo en vwo)

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, intensiviteit van ondersteuningsbehoeften, sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Daarbij houden we rekening met de individuele bevorderende en belemmerende factoren van de leerling.

Letters voor de klassen

Het Hofpark werkt met letters voor de klassen. Klas HK is de kleutergroep (Hofpark Kleuters). De andere klassen heten HA t/m HI. We doen dit omdat leerlingen vaak verschillende niveaus hebben op de verschillende ontwikkelgebieden.

Onderbouw

Op Het Hofpark bieden we onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar. Daar ligt de focus op leren samenspelen, spelen en ervaren. We beginnen met aanbod gericht op ontwikkelen van spraak en taal, motoriek, voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Ook geven we aandacht aan sociale en emotionele vaardigheden. Dit krijgt een vervolg in groep 3/klas HA.

Midden- en bovenbouw

In de midden- en bovenbouw ligt de nadruk op schoolse vakken en sociaal-emotionele ontwikkeling. We volgen hierin de kerndoelen voor het speciaal onderwijs en bieden een onderwijsprogramma dat we afstemmen op het niveau van de leerling. Met tussentijdse evaluaties bekijken we of we de doelen halen. Indien nodig passen we ze aan, zo krijgt je kind steeds een aanbod dat bij hem of haar past.

Leerlijnen

We willen zo goed mogelijk onderwijs op maat bieden. Daarom delen we de leerstof op in leerlijnen. Dat betekent dat we kleine stapjes maken en goed aangeven wat de leerling op dat moment moet oefenen.

Betekenisvol leren

We werken binnen de school op jaarbasis met vijf thema’s. Voor elke vakantie bereiden de klassenteams per bouw een thema voor. Bijvoorbeeld ‘Een eigen plek’ of ‘Grote experimenten’. De leerlingen kunnen zelf onderzoek doen en gaan zelf actief aan de slag. Soms gaan we ook op excursie of er komen er externen op bezoek. Het Talentenlab levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Hulpmiddelen

We maken gebruik van beloningssystemen en visualisering (planborden of pictogrammen) om het dag- en lesprogramma met kinderen te delen. Verder zetten we moderne ICT-middelen in, zoals digiborden, laptops of Chromebooks. Time-timers en koptelefoons of herriestoppers zijn soms ook helpend.