Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

 • Het interne ondersteuningsaanbod is uitgebreid. Hierdoor kunnen meer leerlingen gebruik maken van de Schakelklas om te werken aan individuele doelen. De Schakelklas werkt voor leerlingen! (opbrengsten interne audit mei 2022). Tevens zijn er in alle klassen fulltime onderwijsondersteuners ingezet. Het leerklimaat is door de leerlingen beoordeeld met een 8,2 als rapportcijfer, dit heeft te maken met de hulp die je krijgt in de klas én wat je leert op school. Zij ervaren meer groei dan op vergelijkbare type scholen.
 • De medewerkers zijn verder geschoold in Thinking for Learning en PBS, daarnaast zijn er studiedagen besteed aan teamontwikkeling.
 • Er is een start gemaakt met betrekking tot verdere -schoolbrede- implementatie van de leerlijn zelfstandig werken.
 • Het Talentenlab is de spil van meer betekenisvol leren aan de hand van thema’s. De leerlingen doen zelf onderzoek en gaan zelf actief aan de slag. Zo wordt verder gewerkt aan (en aangesloten bij) de talentontwikkeling van de leerlingen.
 • In gezamenlijkheid is het schoolplan 2023 tot en met 2025 vormgegeven (indien gewenst in te zien op locatie).
 • De implementatie van een nieuw rapport is voorbereid en gebruiksklaar gemaakt voor januari 2023: MijnRapportfolio, passend bij de manier van leren binnen school.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • We betrekken de leerlingen meer bij het (zelfstandig) opstellen van leerdoelen: Alle klassen voeren, aan de hand van een van tevoren opgesteld vast format, op dezelfde wijze start gesprekken met leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s).
 • Het aanbod van het praktisch leren willen wij verder uitbreiden.
 • Met betrekking tot het leerklimaat wordt vooral ingezet op een zo optimaal mogelijke en positieve leeratmosfeer. De positieve veiligheidsbeleving van leerlingen op school willen wij behouden.
 • Wij intensiveren de samenwerking met ouders en samenwerkingspartners.
 • Een nieuwe taalmethode is uitgezocht en geïmplementeerd.
 • Het onderwijsaanbod met betrekking tot burgerschap is voldoende beschreven en de eventuele hiaten zijn opgenomen in het aanbod.