Onze doelen

We willen ons onderwijs steeds verbeteren. Daarom stellen we ieder jaar een aantal doelen vast. Dit doen we in ons jaarplan. Het jaarplan is op school in te zien.

Onze doelen in 2021-2022

Verbeteren van leeropbrengsten (spelling)
Door begeleiding en coaching door een intern deskundige en senior docent.

Verbreden en verdiepen van onderwijs
We richten een Talentenlab in zodat onze leerlingen de ruimte krijgen om het betekenisvol leren in de praktijk te ervaren. Ook geven we het project Healthy Heroes verder vorm. Zo laten we leerlingen spelenderwijs het positieve effect van een gezonde leefstijl ervaren. Dat doen we met verschillende lesmethodes, zoals een reeks smaaklessen van een gastdocent. De focus ligt op praktijkvakken voor alle leerlingen. De theorie geven we zo praktisch betekenis. 

Verbeteren van de samenwerking met regulier onderwijs
Met De Prinsenhof werken we toe naar een meer gezamenlijke schoolcultuur en aanpak. Zo stimuleren we gewenst gedrag voor een optimaal leer- en werkklimaat.

Wat deden we vorig jaar?

Beter begeleiden bij het leerproces
We hebben Leren Leren bevorderd met de Leerspieren van Thinking for Learning. Zo worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen leerproces. Leraren brengen meer creativiteit in hun lessen. Het doel is om leerlingen te leren meer zelfstandig en kritisch denken. We hebben hiervoor studiedagen, coaching on the job en het trainen van de Leerspieren Vragen stellen, Verbinden en Ontwerpen ingezet om dit zo goed mogelijk over te brengen naar en in de klas.  

Beter observeren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
Jaarlijks vullen we observatielijsten Zien! in over het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen. Ons team is geschoold in de nieuwste versie van Zien! Vervolgens zijn plannen opgesteld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Dit hebben we gedaan onder begeleiding van de gedragswetenschapper en de gedragscoach.

Beter in kaart brengen van de ondersteuningsvraag
Alle ontwikkelingsperspectiefplannen voor leerlingen zijn vertaald naar het landelijk doelgroepenmodel. Dit geeft een goed beeld van de ondersteuningsbehoeften van iedere leerling. Zowel op didactisch vlak (rekenen, spelling, taal, lezen) als op het vlak van de leergebiedoverstijgende kerndoelen (Leren Leren en sociaal-emotioneel).