Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan. Aan de hand van de (Cito)toetsresultaten bepalen wij op welk niveau de leerlingen reken- en taalinstructie nodig hebben. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verschillende leerniveaus kan er in de unit groepsdoorbrekend gewerkt worden.

Wij werken aan de hand van groepsplannen. Ook de hbo-opgeleide onderwijsondersteuners geven les aan kleine groepen leerlingen.

Burgerschap is verweven in ons gehele onderwijsaanbod. Wij stimuleren een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming bij alle leerlingen. Wij geven wekelijks lessen in goed gedrag (gedragsverwachtingen PBS) en werken vanuit de waarden Respect, Veiligheid en Zelfstandigheid. Met behulp van de 7 leerspieren van Thinking for Learning werken wij aan de vaardigheid Leren Leren.

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe?

  • Van de schoolverlatersgroep Einduitstroom is 90% van onze leerlingen na onze school naar voortgezet speciaal onderwijs gegaan en 10% naar het regulier voortgezet onderwijs (gecombineerde brugklas havo/vwo).
  • Na een jaar is 81% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
  • Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 95% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2021-2022 stroomden 20 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 80% een plek in het diplomagericht voortgezet (speciaal) onderwijs:

  • vso vmbo bbl +kbl: 10 leerlingen
  • vso vmbo gl + tl: 3 leerlingen
  • vso havo: 1 leerling
  • regulier vo: gecombineerde brugklas havo/vwo: 2 leerlingen
  • 20% ging naar praktijkgericht voortgezet speciaal onderwijs (4 leerlingen)

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. 81% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm (85%) is hiermee net niet behaald.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 95% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen 19 van de 20 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we daarmee rijkelijk.