Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Het aanbod binnen school is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces. Vanuit school is het aanbod gericht op extra ondersteuning en/ of begeleiding voor het (sociaal-emotioneel) leren. Dat doen we met onze gedragscoach, gedragswetenschapper, onderwijsondersteuners of vakdocenten bewegingsonderwijs.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Onze CvB bestaat uit de directeur/teamleider, de intern begeleiders, de gedragswetenschappers en de schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen zij bij elkaar. Volgens een van tevoren vastgestelde planning sluiten ook de jeugdarts van het CJG en de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn aan.

De CvB stelt voor elke leerling het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast en volgt of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvB bij hulpvragen van leerlingen. De commissie onderzoekt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft en welke dan. Indien van toepassing is er contact met ouders of hulpverleners.

Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Soorten therapie en zorg

We bieden individuele ondersteuning en begeleiding in kleine groepjes aan. Voor inzet van een ambulant behandelaar, begeleider of therapeut werken we nauw samen met at.zorg. Zij geven korte sessies onder schooltijd in een speciale ruimte, bijvoorbeeld psychomotorische therapie in de kleine gymzaal. Langdurige therapie vindt vaak plaats door zorgverleners buiten onze school, op indicatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. We maken ook gebruik van diensten van een fysiotherapeut en een logopedist. Zij werken binnen onze school en deze behandelingen verlopen via de zorgverzekering.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. De contactgegevens staan achterin deze gids.

Jeugdarts van het CJG

De jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt hij een algemeen medisch onderzoek. De jeugdarts en een assistent voeren dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.